Innmelding

Bli medlem i Husøy sjø speidergruppe, tilsluttet Norges speiderforbund
logobrandMer info finner du på her på www.husoy-sjo.no og www.speiding.no
c/o Gruppeleder Kristin Øilo, Østbyveien 23, 3132 Husøysund, tlf: 957 00 399 orgnr: 911 223 215

MÅLSETTING: Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven
ALDERSINNDELING:
Husøy Sjø driver 3-delt, dvs:

Vi gjør det slik for å få god progresjon i arbeidet; dvs. for hvert trinn skal de få en større opplevelse som speidere. Turer, teori og praktiske ferdigheter blir tilpasset aldersgruppen.

Dette er vår ledelse:

GRUPPELEDER: Ansvarlig for tilstrekkelig antall ledere, økonomi (sammen med kasserer og foreldreråd) og ledermiljø.
FLOKKLEDER: har ansvaret for småspeiderne og har med seg assistenter og hjelpere (dette kan gjerne være foreldre som har lyst til å være med.)
TROPPSLEDER: har ansvaret for speiderarbeidet i troppen og har med seg troppsassistenter og hjelpere.
ROVERLAGSLEDER: er veileder for de eldste speiderne, disse styrer seg selv og velger selv sin leder.

Leder for hver enhet må være fylt 16 år, ta kurs som leder og gjennomgå ledersamtale. Alle våre ledere har gjennomført denne samtalen og tatt kurs som gjør oss i stand til å drive med speiding på et bredt grunnlag. Enkelte har vært med sentralt i krets eller forbundsarbeidet. Dersom du sender ditt barn på ”speidern” i Husøy Sjø vil vi gjøre vårt beste for at lederne har den kompetanse og erfaring en speiderleder bør og må ha.
Vårt valgspråk er "ALLTID BEREDT" og vi er beredt til å ta imot også ditt barn / ungdom!

FORELDREGRUPPEN: tar seg av dugnader, vask av speiderhytta og inntektsbringende tiltak.Speiderforeldre hjelper til med kjøring til turer, arrangementer osv. hvor det er nødvendig.

All Informasjon om ukas møter og turer kommer på vår hjemmeside senest mandag kveld.
Følg med på http://www.husoy-sjo.no

Speiderne avlegger dette løftet ved opptagelse etter aspiranttid:
JEG LOVER ETTER BESTE EVNE Å VÆRE ÅPEN FOR GUD, HJELPE ANDRE OG LEVE ETTER SPEIDERLOVEN.

SPEIDERLOVEN:

  1. En speider er åpen for Gud og hans ord.
  2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
  3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
  4. En speider er en god venn.
  5. En speider er ærlig og pålitelig.
  6. En speider kjenner naturen og verner om den.
  7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
  8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
  9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
  10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Årskontingenten for medlemskap i Husøy sjø speidergruppe betales pr. kalenderår hver vinter. Den dekker gruppe-, krets og forbundskontingent og er på kr. 400,- Egen giro kommer fra Norges speiderforbund. Det gis moderasjon for hustander med flere enn 2 speidere.

Du kan være med inntil 3 møter før du melder deg inn. Kontingent kommer på egen regning fra Norges speiderforbund, nedenstående slipp leveres leder, deltakeren er ikke meldt inn og forsikret før slippen er levert. For deg som melder deg inn etter 1. juli er avgiften kr 400,- for høsthalvåret

(dette er ikke en link til påmelding) SEND OPPLYSNINGENE PÅ MAIL TIL kri-oe@online.no

INNMELDING AV NY SPEIDER
Har du vært speider tidligere?: I tilfelle hvor…………………………………………..
Vi er kjent med innholdet i dette skjema og melder vårt barn inn i Husøy Sjø speidergruppe, NSF.

Speiders navn…………………………………………………….……………Født…………………………

Adresse………………………………………………………………………...Mobil…...………………….

Foresattes navn:……………..………………………………………… Mobil……………………………..

e-post adresse for informasjon………………………………………………………………………………

Spesielle forhold som leder bør vite………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Dato…………. Foresattes underskrift:……………………………………………….(ikke nødv.v.mail)